3. Υπολογισμός ορθών τάσεων λόγω κάμψης

Υπολογισμός ουδέτερου άξονα, ροπής αδράνειας και ροπής αντίστασης μέσης τομής πλοίου. Κατανομή ορθών τάσεων λόγω κάμψης. Έλεγχος επάρκειας μέσης τομής.

Στόχοι Ενότητας

Μετά το πέρας της ενότητας, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να υπολογίζει τον ουδέτερο άξονα και τις ροπές αδράνειας και αντίστασης μιας τομής του πλοίου και να σχεδιάζει την κατανομή των ορθών τάσεων λόγω κάμψης.

Λέξεις Κλειδιά

Ουδέτερος άξονας, ροπή αδράνειας, ροπή αντίστασης, κατανομή ορθών τάσεων λόγω κάμψης