7. Επιδράσεις υπερκατασκευών

Στην παρούσα ενότητα με εφαρμογή της απλοποιημένης προσέγγισης δύο δοκών κατά Bleich, εξετάζεται η αλληλεπίδραση των υπερκατασκευών και της γάστρας του πλοίου, όταν θεωρούνται ως συνδεδεμένοι ανεξάρτητοι δοκοί υποκείμενοι σε κάμψη. Με βάση αυτή την απλοποιητική προσέγγιση, παράγονται τα «διορθωμένα» διαγράμματα κατανομής των ορθών τάσεων, στα οποία έχει ληφθεί η επίδραση των υπερκατασκευών.

Στόχοι Ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας ο σπουδαστής θα μπορεί να κάνει στην κατανομή των ορθών τάσεων τις απαραίτητες διορθώσεις έτσι ώστε να λαμβάνεται η επίδραση των υπερκατασκευών.

Λέξεις Κλειδιά

Επίδραση υπερκατασκευών, διόρθωση κατανομής ορθών τάσεων