3. Ελαστικός λυγισμός πρισματικών φορέων

Υπολογισμός του κρίσιμου φορτίου λυγισμού πρισματικών φορέων με χρήση της θεωρίας του Euler, για διάφορες περιπτώσεις στήριξης. Υπολογισμός κρίσιμου φορτίου λυγισμού σε «κοντούς» πρισματικούς φορείς με χρήση της σχέσης του Johnson. Κάμψη λόγω έκκεντρης αξονικής φόρτισης.

Στόχοι Ενότητας

Μετά το πέρας της ενότητας, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση εκτιμά την αντοχή σε λυγισμό πρισματικών φορέων υποκείμενων σε θλιπτικές φορτίσεις (υποστυλώματα).

Λέξεις Κλειδιά

Κρίσιμο φορτίο λυγισμού, υποστυλώματα, κάμψη λόγω έκκεντρης θλίψης