4. Ελαστικός λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων

Εξέταση του προβλήματος του ελαστικού λυγισμού ορθογωνικών μη-ενισχυμένων ελασμάτων, για διάφορες περιπτώσεις στήριξεις και προσδιορισμός των διαφόρων κυματομορφών λυγισμού (buckling modes).

Στόχοι Ενότητας

Μετά το πέρας της ενότητας ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να υπολογίζει το κρίσιμο φορτίο ελαστικού λυγισμού ορθογωνικών ελασμάτων που δεν φέρουν ενισχύσεις και να εκτιμά τις κυματομορφές λυγισμού.

Λέξεις Κλειδιά

Λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων, κυματομορφές λυγισμού