2. Διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών

 Η ενότητα περιλαμβάνει:

  • Τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης των υδατοηλεκτρολυτικών διαταραχών που εφαρμόζονται στην καθημερινή νοσηλευτική πρακτική

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές να είναι σε θέση:

  • Να αναγνωρίζουν τις διαταραχές του ύδατος και των ηλεκτρολυτών
  • Να αναγνωρίζουν τον ασθενή που βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο για υδατοηλεκτρολυτικές διαταραχές
  • Να εφαρμόζουν μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης για κάθε μία διαταραχή ξεχωριστά
  • Να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν τον ασθενή στον υγιεινό τρόπο διαβίωσης

Διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών, υποογκαιμία, αφυδάτωση, υπερογκαιμία, οίδημα, υπονατριαιμία, υπερνατριαιμία, υποκαλιαμία, υπερκαλιαμία, υπασβεστιαιμία, υπερσβεστιαμία, νοσηλευτικές διαγνώσεις

Λέξεις Κλειδιά

Διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών, υποογκαιμία, αφυδάτωση, υπερογκαιμία, οίδημα, υπονατριαιμία, υπερνατριαιμία, υποκαλιαμία, υπερκαλιαμία, υπασβεστιαιμία, υπερσβεστιαμία, νοσηλευτικές διαγνώσεις