4. Υπολογισμός ενεργότητας λίπασης

Οι λιπάσες είναι ένζυμα που έχουν την ιδιότητα να καταλύουν την υδρόλυση των τριγλυκεριδίων σε γλυκερίνη και ελεύθερα λιπαρά οξέα.

Υπάρχει κατηγορία λιπασών που υδρολύει τα τριγλυκερίδια σε διγλυκερίδια καθώς και άλλη κατηγορία λιπασών που τα υδρολύει σε μονογλυκερίδια.

Η παγκρεατική λιπάση υπάρχει στο πάγκρεας του ανθρώπου και των ζώων και υδρολύει τα τριγλυκερίδια σε γλυκερίνη και λιπαρά οξέα.

Συνήθως παραλαμβάνεται από το πάγκρεας των χοίρων.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της εργαστηριακής άσκησης είναι ο πειραματικός υπολογισμός της ειδικής ενεργότητας της λιπάσης και συγκεκριμένα της παγκρεατικής λιπάσης στην υδρόλυση της τριακετίνης.

Βιβλιογραφία

  1. Ι. Γ. Γεωργάτσου, « Βιοχημεία ».Τόμος Α’ – 6η Εκδοση, Εκδόσεις Γιαχούδη- Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη 1989
  2. Ι. Γ. Γεωργάτσου, Τ. Α. Γιουψάνη, Δ.Α. Κυριακίδη, «Ενζυμολογία » Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2001
  3. Τρακατέλλη Αντώνη, «Βιοχημεία, Ενζυμα –Τεύχος Β1 », Θεσσαλονίκη 1976.
  4. Alan Fersht, “Enzyme Structure and Mecanism”, 2nd Editiοn, W.H. Freeman.

Λέξεις Κλειδιά

Ειδική ενεργότητα, τριγλυκερίδια, λιπάση, τριακετίνη, υδρόλυση.