5. Υπολογισμός ΚΜ, Νmax λιπάσης

Οι λιπάσες είναι ένζυμα που έχουν την ιδιότητα να καταλύουν την υδρόλυση των τριγλυκεριδίων σε γλυκερίνη και ελεύθερα λιπαρά οξέα.

Υπάρχει κατηγορία λιπασών που υδρολύει τα τριγλυκερίδια σε διγλυκερίδια καθώς και άλλη κατηγορία λιπασών που τα υδρολύει σε μονογλυκερίδια.

Η παγκρεατική λιπάση υπάρχει στο πάγκρεας του ανθρώπου και των ζώων και υδρολύει τα τριγλυκερίδια σε γλυκερίνη και λιπαρά οξέα.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις γενικές αρχές της κινητικής των ενζύμων.

Να κατανοήσουν τη μεθοδολογία υπολογισμού των κινητικών παραμέτρων ενός ενζύμου σε μια ενζυμική αντίδραση.

Βιβλιογραφία

  1. Ι. Γ. Γεωργάτσου, « Βιοχημεία ».Τόμος Α’ – 6η Εκδοση, Εκδόσεις Γιαχούδη- Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη 1989.
  2. Ι. Γ. Γεωργάτσου, Τ. Α. Γιουψάνη, Δ.Α. Κυριακίδη, «Ενζυμολογία », Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2001.
  3. Τρακατέλλη Αντώνη, «Βιοχημεία, Ενζυμα –Τεύχος Β1 ».
  4. Alan Fersht, “Enzyme Structure and Mecanism”, 2nd Editiοn, W.H. Freeman.
  5. Lubert Stryer, « Βιοχημεία », Τόμος Ι, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997.

Λέξεις Κλειδιά

Κινητική ενζυμικής αντίδρασης, μεγίστη ταχύτητα (Νmax), σταθερά του Michaelis (KM), υδρόλυση τριγλυκεριδίων, λιπάση, τριακετίνη, εξίσωση Μichaelis-Μenten,   διάγραμμα διπλού αντιστρόφου (Lineweaνer – Burk).