7. Προσδιορισμός ενεργότητας β-γλυκοζιδάσης κατά την υδρόλυση της π-νιτρο-φαινυλο-γλυκοπυρανόζης

Περιγράφεται ο τρόπος προσδιορισμού της ενεργότητας ενός ενζύμου σε ένα  διάλυμα ή ένα βιολογικό υγρό. Για τον προσδιορισμό της ενζυμικής ενεργότητας μετριέται η εξαφάνιση του υποστρώματος ή η εμφάνιση του προϊόντος σε συνάρτηση με το χρόνο. Συνήθως χρησιμοποιείται η μέτρηση της εμφάνισης του προϊόντος η οποία γίνεται με χημικές και φασματοφωτομετρικές μεθόδους.

Στόχοι Ενότητας

Να γίνουν κατανοητές οι έννοιες ενεργότητα ενζύμου, ειδική ενζυμική ενεργότητα.

Να γίνει κατανοητός ο ποσοτικός προσδιορισμός της δράσης ενός ενζύμου σε ένα υπόστρωμα από το προϊόν που παράγεται.

Βιβλιογραφία

  1. Ι. Γ. Γεωργάτσου, « Βιοχημεία ».Τόμος Α’ – 6η Εκδοση, Εκδόσεις Γιαχούδη- Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη.
  2. Τρακατέλλη Αντώνη, «Βιοχημεία, Ενζυμα –Τεύχος Β1 ».
  3. Alan Fersht, “Enzyme Structure and Mecanism”, 2nd Editiοn, W.H. Freeman.

Λέξεις Κλειδιά

β-γλυκοζιδάση, π-νιτροφαινόλη, π-νιτροφαινυλο-γλυκοπυρανόζη, αρχική ταχύτητα, ειδική ενζυμική ενεργότητα.