8. Προσδιορισμός κινητικών παραμέτρων ΚΜ, Νmax β-γλυκοζιδάσης κατά την υδρόλυση της Π-νιτρο-φαινυλο-γλυκοπυρανόζης

Υδρόλυση της π-νιτρο-φαινυλο-γλυκοπυρανόζης παρουσία ενζύμου β-γλυκοζιδάση. Μέτρηση της  παραγόμενης π-νιτροφαινόλης φασματοφωτομετρικά. Υπολογισμός των κινητικών παραμέτρων Νmax, KM της β-γλυκοζιδάσης.

Στόχοι Ενότητας

Η χρήση της μεθόδου του διπλού αντιστρόφου για τον προσδιορισμό των Νmax, KM.

Βιβλιογραφία

  1. Ι. Γ. Γεωργάτσου, « Βιοχημεία ».Τόμος Α’ – 6η Εκδοση, Εκδόσεις Γιαχούδη- Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη
  2. Ι. Γ. Γεωργάτσου, Τ. Α. Γιουψάνη, Δ.Α. Κυριακίδη, «Ενζυμολογία », Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2001
  3. Τρακατέλλη Αντώνη, «Βιοχημεία, Ενζυμα –Τεύχος Β1 ».
  4. Alan Fersht, “Enzyme Structure and Mecanism”, 2nd Edition, W.H. Freeman.
  5. Lubert Stryer, « Βιοχημεία », Τόμος Ι, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997

Λέξεις Κλειδιά

β-γλυκoζιδάση, π-vιτρoφαιvόλη, π-vιτρo-φαιvυλo-γλυκoπυραvόζη, κινητικές παράμετροι ενζυμικής αντίδρασης, αρχική ταχύτητα, διάγραμμα διπλού αντιστρόφου.