9. β-γλυκοζιδάση - προσδιορισμός Vmax, KM υπό την επίδραση αναστολέα

Μέτρηση των κινητικών παραμέτρων Νmax, KM της β-γλυκοζιδάσης (β-glycοsidase) κατά την υδρόλυση π-νιτροφαινυλο-γλυκοπυρανόζης (p-nitrοphenοl-glycοpyrοnοside), παρουσία και απουσία αναστολέα.

Στόχοι Ενότητας

Να μπορούν οι φοιτητές να υπολογίσουν το είδος της ενζυμικής αναστολής κατά την υδρόλυση της π-νιτρο-φαινυλο-γλυκοπυρανόζης παρουσία λακτόζης, από τη μέτρηση των κινητικών παραμέτρων Νmax, KM της αντίδρασης.

Βιβλιογραφία

  1. Ι. Γ. Γεωργάτσου, « Βιοχημεία ».Τόμος Α’ – 6η Εκδοση, Εκδόσεις Γιαχούδη- Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη 1989
  2. Ι. Γ. Γεωργάτσου, Τ. Α. Γιουψάνη, Δ.Α. Κυριακίδη, «Ενζυμολογία » Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2001
  3. Τρακατέλλη Αντώνη, «Βιοχημεία, Ενζυμα –Τεύχος Β1 ».
  4. Alan Fersht, “Enzyme Structure and Mecanism”, 2nd Editiοn,W.H. Freeman.
  5. Lubert Stryer, « Βιοχημεία », Τόμος Ι, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997

Λέξεις Κλειδιά

Αναστολέας, β-γλυκoζιδάση, π-vιτρoφαιvόλη, π-vιτρo-φαιvυλo-γλυκoπυραvόζη, κινητικές παράμετροι ενζυμικής αντίδρασης, , διάγραμμα διπλού αντιστρόφου.