10. Τεκμηρίωση υφασμάτινων αντικειμένων – Απολύμανση και Απεντόμωση

Αρχικά περιγράφονται οι τρόποι καταγραφής και τεκμηρίωσης των υλικών και της τεχνολογίας κατασκευής υφασμάτινων αντικειμένων αλλά και των φθορών που παρουσιάζουν. Δίνονται οδηγίες για την σύνταξη και συμπλήρωση του Δελτίου Συντήρησης του κάθε αντικειμένου καθώς και για την οργάνωση του προγράμματος συντήρησης αυτού.

Στη συνέχεια   περιγράφονται οι τρόποι απεντόμωσης και απολύμανσης που εφαρμόζονται στα υφασμάτινα αντικείμενα που έχουν προσβληθεί από βιολογικούς παράγοντες φθοράς.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να εφαρμόζουν τις καταλληλότερες μεθόδους και τεχνικές για την σωστή τεκμηρίωση των υλικών κατασκευής και της κατάστασης διατήρησης των υφασμάτινων αντικειμένων, ώστε να  συμπληρώνουν σωστά τα δελτίο καταγραφής και συντήρησης των αντικειμένων που καλούνται να συντηρήσουν, καθώς και το δελτίο επεμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που εφάρμοσαν στα αντικείμενα. 

Επίσης να μπορούν να αναγνωρίσουν την προσβολή των αντικειμένων και να μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα από τις διάφορες μεθόδους απεντόμωσης και απολύμανσης την καταλληλότερη για το κάθε αντικείμενο, ανάλογα με τα υλικά κατασκευής του και την κατάσταση διατήρησής του. 

Λέξεις Κλειδιά

Τεκμηρίωση, καταγραφή, εξέταση αντικειμένων, αποτύπωση φθορών, δελτίο συντήρησης, δελτίο τεκμηρίωσης, βιολογική φθορά, μύκητες, απεντόμωση, απολύμανση.