13. Έκθεση, αποθήκευση και μεταφορά υφασμάτινων αντικειμένων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι τρόποι έκθεσης, αποθήκευσης και μεταφοράς των υφασμάτινων αντικειμένων, ανάλογα με το είδος και την κατάσταση διατήρησης του κάθε αντικειμένου. Δίνονται παραδείγματα από τους τρόπους που εφαρμόζονται σε διάφορα Μουσεία  αλλά και από την εφαρμογή των μεθόδων αυτών στα εργαστήρια του Τμήματος. Τέλος περιγράφονται οι αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την μεταφορά των υφασμάτινων αντικειμένων τόσο μέσα στο ίδρυμα/ μουσείο όσο και κατά την μετακίνησή τους εκτός σε περιπτώσεις δανεισμού.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι να καταστήσει του σπουδαστές ικανούς α) να αποφασίζουν για τους κατάλληλους τρόπους έκθεσης, αποθήκευσης και μεταφοράς των υφασμάτινων αντικειμένων ώστε να συμβάλλουν στην μακροχρόνια προστασία τους, β) να προετοιμάζουν κατάλληλα τα αντικείμενα τόσο για την ανάρτηση όσο και για την μεταφορά τους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις δανεισμού και γ) να μπορούν να ελέγχουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες στους χώρους έκθεσης, αποθήκευσης αλλά και κατά την μετακίνηση των αντικειμένων, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος φθοράς τους.

Λέξεις Κλειδιά

Έκθεση, αποθήκευση και μεταφορά αντικειμένων, velcro, ρολό, ερμάρια, κούκλες, κουτί αρχειακών προδιαγραφών, αντιόξινο χαρτί, περιβαλλοντικές συνθήκες.