8. Βαφές - Βαφική - Φθορά βαφών

Παρουσιάζονται οι κυριότερες φυσικές βαφές καθώς και η διαδικασία βαφής με αυτές. Αναλύονται οι ιδιότητες των βαφών, των χρωμοφόρων και αυξόχρωμων ομάδων, καθώς και η μέθοδος εφαρμογής των βαφών στα νήματα και υφάσματα για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  Στη συνέχεια περιγράφονται οι κυριότερες κατηγορίες βαφών που υπάρχουν σήμερα και η μέθοδος εφαρμογής τους. Τέλος, αναλύονται οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί διάβρωσης των βαφών υπό την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων. 

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίσουν οι σπουδαστές διάφορες φυσικές βαφές και τις διαδικασίες εφαρμογής των βαφών στα νήματα και υφάσματα. Να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ φυσικών και συνθετικών βαφών και ποιες ανάγκες οδήγησαν στην δημιουργία των τελευταίων.  Να γνωρίσουν τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς διάβρωσης των βαφών ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα της δράσης αυτών στα αντικείμενα που καλούνται να συντηρήσουν.  

Λέξεις Κλειδιά

Φυσικές  και συνθετικές βαφές, χρώμα, χρωμοφόρες – αυξόχρωμες ομάδες, διάβρωση βαφών.