1. Γνωριμία με το εργαστήριο Επιστήμης Υλικών ΙΙ

Επιχειρείται εισαγωγή στο εργαστηριακό μάθημα Επιστήμης Υλικών ΙΙ όπου εξετάζονται οι χημικές κυρίως ιδιότητες: (α) των φυσικής προέλευσης οργανικών υλικών που απαντώνται στα Μουσειακά αντικείμενα και (β) των (συνθετικών κυρίως) οργανικών υλικών που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση.

Επιχειρείται επίσης, ενημέρωση και εξοικείωση με τα σκεύη και όργανα και αντιδραστήρια του εργαστηρίου Υλικών ΙΙ. Εργαστηριακοί κίνδυνοι και προφυλάξεις.

Στόχοι Ενότητας

Στο τέλος της ενότητας οι σπουδαστές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη θεματική των εργαστηρίων και το σκοπό του. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν τα βασικά τμήματα ενός εργαστηρίου οργανικής χημείας των υλικών, και να προβλέπουν και να εντοπίζουν τους πιθανούς κινδύνους.

Λέξεις Κλειδιά

Εργαστήριο οργανικής χημείας, οργανικά υλικά, απαγωγός, αντιδραστήρια, πυρκαγιά, ασφάλεια, προφύλαξη