2. Γεωμετρία των μορίων στα οργανικά υλικά

Η γεωμετρία των μορίων καθορίζεται από τη γειτνίαση των ατόμων μεταξύ τους και την ύπαρξη ηλεκτρικών φορτίων επάνω στα μόρια. Έχει άμεση επίδραση στις πολύ σημαντικές διαμοριακές δυνάμεις. Η γεωμετρία των μορίων σε συνδυασμό με τα είδη των ενδομοριακών δεσμών επηρεάζουν τη χημική δραστικότητα και την δομή των υλικών (άμορφα ή κρυσταλλικά υλικά). Οι διαμοριακές δυνάμεις επηρεάζουν τις φυσικές και φυσικοχημικές ιδιότητες των υλικών. Με άλλα λόγια, η γνώση της γεωμετρίας των μορίων μας βοηθά να κατανοήσουμε τις παραπάνω ιδιότητες και να προβλέπουμε τη σωστή αντιμετώπιση και χρήση των υλικών.

Όλα τα οργανικά μόρια έχουν σαν κοινό στοιχείο τους τον άνθρακα, και σχεδόν όλα περιέχουν επίσης και υδρογόνο. Από αυτά τα δύο είδη ατόμων, είναι δυνατό να κατασκευαστεί (και η φύση πράγματι τα κατασκευάζει) τεράστιος αριθμός διαφορετικών μορίων τα οποία καλούνται υδρογονάνθρακες. Στην περίπτωση των υδρογονανθράκων, το σχήμα τους καθορίζεται κατά βάση από τα άτομα άνθρακα. Στην περίπτωση που στα μόρια συμμετέχουν και ετεροάτομα, όπως οξυγόνο, άζωτο, φώσφορος, αλογόνα, κλπ., έχουν και αυτά σημαντική συνεισφορά στο σχήμα των μορίων.

 Στόχοι Ενότητας

Στο τέλος της ενότητας, οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν τη σύνδεση με τη δομική οργανική χημεία (structural organic chemistry), και βάσει αυτής  να γίνουν κατανοητές και να προβλεφθούν σημαντικές  ιδιότητες των οργανικών μορίων.

Λέξεις Κλειδιά

Ομοιοπολικές χημικές ενώσεις, ενώσεις του άνθρακα, οργανικές χαρακτηριστικές ομάδες, μοριακά τροχιακά, υβριδισμός, τετραεδρική μοριακή δομή, επίπεδη τριγωνική μοριακή δομή, ευθύγραμμη μοριακή δομή