4. Προσδιορισμός της οξύτητας των λαδιών

[Παρακαλώ δώστε  την αναλυτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου.]

 

Στόχοι Ενότητας

Στο τέλος της ενότητας, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει εξοικείωση με τη χημική σύσταση των λιπαρών υλών, την όξινη υδρόλυση ως παράγοντα φθοράς των λιπαρών υλών. Θα πρέπει να μπορούν να συσχετίζουν τη φθορά λόγω όξινης υδρόλυσης στην ποιότητα/κατάσταση διατήρησης  ενός ελαιώδους συνδετικού μέσου, καθώς και στην ορθή χρήση του. Θα πρέπει, τέλος, να μπορούν να προτείνουν την ορθή χρήση κλασικών μεθόδων οξεοβασικής ογκομέτρησης στον προσδιορισμό της φθοράς λιπαρών υλών λόγω όξινης υδρόλυσης.

Λέξεις Κλειδιά

Εστέρες, γλυκερόλη (γλυκερίνη), τριγλυκερίδια, ενωμένα (συνδεδεμένα) λιπαρά οξέα, όξινη υδρόλυση, οξύτητα, ελεύθερα λιπαρά οξέα, βαθμός οξύτητας, ογκομέτρηση.