5. Σαπωνοποίηση λιπαρών υλών

[Παρακαλώ δώστε  την αναλυτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου.]

Στόχοι Ενότητας

Στο τέλος της ενότητας, οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να συσχετίζουν τη δομή των λιπαρών οξέων με εκείνη των σαπουνιών, καθώς και με τη διαδικασία αποικοδόμησης των λιπαρών υλών σε αλκαλικό περιβάλλον. Επίσης να συσχετίζουν τη δομή των σαπουνιών με την απορρυπαντική δράση.

Λέξεις Κλειδιά

Λιπαρά οξέα, εστέρες, τριγλυκερίδια, άλατα λιπαρών οξέων, σάπωνες, σαπωνοποίηση