10. Πολυμερή. Σύνθεση του Nylon 6,10

Ως πολυμερή γενικώς νοούνται τα μακρομόρια (δηλ.  μεγάλου ΜΒ) που συντίθενται είτε σε εργαστηριακή είτε σε βιομηχανική κλίμακα. Επιχειρείται συσχέτιση της αντίδρασης μεταξύ αμίνης και καρβοξυλικού οξέος με σκοπό το σχηματισμό αμιδίου και εφαρμογής της στην αντίδραση συμπύκνωσης διαμίνης με δικαρβοξυλικό οξύ. Στο εργαστήριο επιχειρείται σύνθεση νάιλον 6,10 με βάση την παραπάνω αντίδραση συμπύκνωσης.

 Στόχοι Ενότητας

Στο τέλος της ενότητας, οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να συσχετίζουν βασικές έννοιες των δεσμών στα οργανικά μόρια με τη δόμηση και τη δομή των πολυμερών υλικών.  Θα πρέπει να μπορούν να χειρίζονται τα βασικά αντιδραστήρια και τις απλές τεχνικές του πολυμερισμού συμπύκνωσης.

Λέξεις Κλειδιά

Μακρομόριο, πολυμερές, μονομερές, ομάδα μονομερούς, νάιλον (nylon), αμιδικός δεσμός, αντίδραση πολυμερισμού - συμπύκνωσης.