Μελέτη Περιπτώσεων ΙΙ - Βιβλία αντιγραφής επιστολών: Μη καταστρεπτική τεκμηρίωση των αντιγράφων αλληλογραφίας του αρχείου του H. Schliemann

  • Περιγραφή των αντιγράφων αλληλογραφίας του αρχείου του H. Schliemann και της κατάστασης διατήρησης αυτών.
  • Η παρουσίαση της μεθοδολογίας μελέτης ως προς την τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης, την καταγραφή της οπτικής συμπεριφοράς των μελανιών σε διαφορετικές ακτινοβολίες και την αναγνώριση διαφορετικών τύπων μελανιών αντιγραφής.
  • Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων

 

Στόχοι Ενότητας

Ο τρόπος εφαρμογής και οι δυνατότητες των απεικονιστικών τεχνικών στην αντιμετώπιση προβλημάτων συλλογών αρχειακού υλικού ως προς την αναγνώριση των διαφορετικών ειδών μελανιών και την τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης των αντικειμένων.

  

Λέξεις Κλειδιά

Αρχείο  Schliemann, αντίγραφα αλληλογραφίας, μελάνια αντιγραφής, οξείδωση, διάχυση