Μελέτη Περιπτώσεων IΙΙ – Η περίπτωση των ευρημάτων του επονομαζόμενου «Τάφου του μουσικού» στη Δάφνη, Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

Περιγραφή των αρχαιολογικών ευρημάτων και της κατάστασης διατήρησης του παπύρου που βρέθηκαν στον Τάφο Ι και ΙΙ επί της οδού Όλγας 53 στη Δάφνη. Παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε με σκοπό την

καταγραφή-τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης των αντικειμένων, τη μελέτη και αποκάλυψη της γραφής στον πάπυρο και τις πινακίδες καθώς επίσης  τη μελέτη του διακόσμου των ληκύθων

 

Στόχοι Ενότητας

Η ανάδειξη της σπουδαιότητας και της ιστορικής αξίας των αρχαιολογικών ευρημάτων μέσα από την προσέγγιση που προσφέρει η συνδυαστική εφαρμογή των απεικονιστικών τεχνικών και εν γένει του μη καταστρεπτικού ελέγχου των αντικειμένων,

  

Λέξεις Κλειδιά

Τάφος του μουσικού, πάπυρος, πινακίδες γραφής, πολυφασματική απεικόνιση

12. Μελέτη Περιπτώσεων III – Η περίπτωση των ευρημάτων του επονομαζόμενου «Τάφου του μουσικού» στη Δάφνη, Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά
12. Μελέτη Περιπτώσεων IΙΙ – Η περίπτωση των ευρημάτων του επονομαζόμενου «Τάφου του μουσικού» στη Δάφνη, Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

Περιγραφή των αρχαιολογικών ευρημάτων και της κατάστασης διατήρησης του παπύρου που βρέθηκαν στον Τάφο Ι και ΙΙ επί της οδού Όλγας 53 στη Δάφνη. Παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε με σκοπό την καταγραφή-τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης των αντικειμένων, τη μελέτη και αποκάλυψη της γραφής στον πάπυρο και τις πινακίδες καθώς επίσης τη μελέτη του διακόσμου των ληκύθων