1. Εισαγωγή

Γενική εισαγωγή στους τύπους μετάλλων που υπάρχουν σε μουσειακές συλλογές και  η προσέγγιση για τη συντήρησή τους. Το μάθημα κάνει ανασκόπηση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των μετάλλων, της ηλεκτροχημικής και της γαλβναικής διάβρωσης.

Το μάθημα θεωρείται ανακεφαλαίωση εκπαιδευτικού και μαθησιακού υλικού που έχει αναπτυχθεί σε άλλα μαθήματα, τα οποία είναι προαπαιτούμενη γνώση για αυτό το μάθημα.  

 Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους μετάλλων είτε με τη χρήση των φυσικών είτε μμε των χημικών τους ιδιοτήτων.
  • Να κατανοούν τη διαδικασία της ηλεκτοχημικής και γαλβανικής διάβρωσης.
  • Να γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ ηλεκτρολυτικού και γλβανικού κελιού.
  • Να γνωρίζουν τη γαλβανική σειρά των αρχαιολογικών μετάλλων.
  • Να κατανοούν τις ανάγκες και τα προβλήματα.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτροχημική διάβρωση, άνοδος, κάθοδος, ηλεκτρολύτης, γαλβανική διάβρωση, γαλβανική σειρά