2. Προληπτική συντήρηση μετάλλων

Περιγραφή των μεθόδων ανάκτησης αντικειμένων από αρχαιολογικές θέσεις, όπως επίσης και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση μεταλλικών αντικειμένων είτε προς ή μετά τη συντήρηση.

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν κατάλληλες μεθόδους και υλικά και/ή συνθήκες για τη διατήρηση μεταλλικών αντικειμένων.

Λέξεις Κλειδιά

Προληπτική συντήρηση, υλικά αποθήκευσης, υλικά ρύθμισης περιβάλλοντος