3. Μελέτη συντήρησης – Διερευνητική συντήρηση

Περιγραφή των βημάτων για τη διεξαγωγή μελέτης συντήρησης για αντικείμενα/συλλογές ποικίλης τυπολογίας και περιβάλλοντος (εσωτερικό, εξωτερικό, μουσειακό, ανασκαφικό, ενάλιο), για την επισκόπηση της τεχνολογίας και της κατάστασης διατήρησης των αντικειμένων με φυσικοχημικές τεχνικές εξέτασης και ανάλυσης (διερευνητική συντήρηση).

Περιγραφή των βημάτων ακόμη για το προσδιορισμό των αληθινών προβλημάτων και αναγκών με το διαχωρισμό των αντικειμένων σε επίπεδα προτεραιότητας για συντήρηση με τη στατιστική επεξεργασία παραμέτρων που επηρεάζουν την κατάσταση διατήρησης και λαμβάνουν υπόψη τις αξίες των αντικειμένων.

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να διεξάγουν μία αποτίμηση της φθοράς.
  • Να γνωρίζουν τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και τις αξίες που πρέπει να προστατευθούν και να αναδειχτούν.
  • Να σχεδιάζουν με επιστημονική τεκμηρίωση τις επεμβάσεις συντήρησης.
  • Να εφαρμόζουν ολοκληρωμένα προγράμματα προστασίας και διαχείρισης για μουσειακές συλλογές.

Λέξεις Κλειδιά

Μελέτη συντήρησης, επισκόπηση τεχνολογίας, επισκόπηση κατάστασης, αποτίμησης φθοράς, φυσικοχημικές τεχνικές εκέτασης και ανάλυσης, διερευνητική συντήρηση, επίπεδα προτεραιότητας για συντήρηση.