4. Μέθοδοι ανάλυσης μεταλλικών αντικειμένων

Το μάθημα προγράφει τη μεθοδολογική προσέγγιση για τη διαγνωστική επεξεργασία μεταλλικών ανικειμένων, συμπεριλαμβάνοντας τους τύπους εργαλείων που μπορούν να εφαρμοσθούν για την κατανοήση της κατάστασής τους. Αναδεικνύει τη σημασία κατανόησης του περιβάλλοντος εύρεσης, ώστε να τεκμηριωθει η αξία και η κατάσταση διατήρησής τους.

Τελικά, το μάθημα καταλήγει σε μία συζήτηση για τη δεοντολογία στην έρευνα και τη δημοσίευση παράνομων αρχαιοτήτων, ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, όταν διεξάγονται τεχνικές μελέτες  για τέτοια αντικείμενα.

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να περιγραφεί μία μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτέλεση της εκτίμησης της κατάστασης διατήρησης/φθοράς ενός μετάλλινου αντικειμένου(ων).
  • Να γίνει αντιληπτή η σπουδαιότητα της χρήσης επιστημονικών εργαλείων για τον χαρακτηρισμό της κατάστασης διατήρησης των μετάλλινων αντικειμένων προ της συντήρησής τους.
  • Να καταδειχτεί πως η εκτίμηση της κατάστασης για τη συντήρηση μετάλλινων αντικειμένων μπορεί να αποκαλύψει τεχνολογικές πληροφορίες για την κατασκευή του αντικειμένου.
  • Να ευαισθητοποιήσει για το πόσο σημαντική είναι η κατανόηση της σπουδαιότητας των μετάλλινων αντικειμένων με βάση το περιβάλλον όπου αποκαλύφθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν.
  • Να επισημανθούν τα ηθικά ζητήματα για τους συντηρητές που μπορεί να εργάζονται σε αρχαιολογικά αντικείμενα χωρίς προέλευση.

Λέξεις Κλειδιά

Μη επεμβατικες και επεμβατικές τεχνικές