5. Μέθοδοι καθαρισμού

Το μάθημα αναδεικνύει τη σημασία εύρεσης και κατανόησης της αρχικής επιφάνειας, τους διαφορετικούς τύπους και τη στρωματογραφία της διάβρωσης μεταλλικών  αντικειμένων και τις μεθόδους και τα υλικά του μηχανικού και του χημικού καθαρισμού, όπως και τον ηλεκτροχημικό καθαρισμό ανεπιθύνητων προϊόντων από χαλκό και  της αμαύρωσης του αργύορυ και την εφαρμογή της τεχνολογίας των λέιζερ στην αφαίρεση προϊόντων διάβρωσης από τη μεταλλική επιφάνεια.

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να αναγνωρίζουν την αρχική επιφάνεια.
  • Να κατανοούν την πολυπλοκότητα της στρωματογραφίας διάβρωσης.
  • Να κατανοούν ποια προϊόντα διάβρωσης πρέπει να απομακρυνθούν.
  • Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους και τεχνικές, εργαλεία και υλικά που χρησιμοποιούνται στον καθαρισμό μεταλλικών αντικειμένων

Λέξεις Κλειδιά

Αρχικής επιφάνεια, ευγενής πατίνα, ΄κακή΄ πατίνα, μέθοδοι καθαρισμού, υλικά καθαρισμού, μηχανικός καθαρισμός, χημικός καθαρισμός, καθαρισμός με λέιζερ, ηλεκτροχημικός καθαρισμός.