10. Μόλυβδος

Το μάθημα περιγράφει τις χρήσεις του μολύβδου από την αρχαιότητας έως τους ιστορικούς χρόνους και τους τύπους των προβλημάτων διάβρωσης που αντιμετωπίζονται με τα μολύβδινα αντικείμενα. Επισημαίνει τις προφυλάξεις που οι συντηρητές πρέπει να λαμβάνουν όταν διαχειρίζονται και καθαρίζουν μολύβδινα αντικείμενα. Περιγράφει επίσης τις μεθόδους καθαρισμού που χρησιμοποιούνται ευρέως για μολύβδινα αντικείμενα.

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν τους κινδύνους κατά τον καθαρισμό μολύβδινων αντικειμένων.
  • Να είναι σε θέση να προσδιορίσουν την κτάσταση διατ΄ρησης των μολύβδινων αντικειμένων με βάση το περιβάλλον εύρεσής τους.
  • Να επισημαίνουν τους τύπους των μεθόδων καθαρισμού για μολύβδινα αντικείμενα.

Λέξεις Κλειδιά

Θειοαναγωγικά βακτήρια, Ενεργός διάβρωση, οργανικά οξέα, στερεωτική ηλεκτρολυτική αναγωγή