Διαμοριακές δυνάμεις και διαλυτότητα

Εσωτερική ενέργεια των μορίων. Δυνάμεις έλξης μεταξύ μορίων. Διπολική ροπή των μορίων και διηλεκτρική σταθερά. Δυνάμεις Van der Waals. Ενέργεια και πυκνότητα ενέργειας συνοχής των μορίων. Παράμετροι διαλυτότητας του Hildebrand. Δυνάμεις διασποράς London. Διαμοριακές ελκτικές δυνάμεις στους υδρογονάνθρακες.

Λέξεις Κλειδιά: διπολική ροπή, Van der Waals, Ενέργεια συνοχής, Παράμετροι διαλυτότητας, Hildebrand, Δυνάμεις διασποράς.