Τριγωνικό διάγραμμα διαλυτότητας. Το νερό ως διαλύτης

Θέση των οργανικών διαλυτών στο διάγραμμα Teas. Μίγματα διαλυτών. Κατηγορίες διαλυτών και η θέση τους στο διάγραμμα Teas. Μεθοδολογία εύρεσης του κατάλληλου διαλύτη για άγνωστα υλικά.

Η δομή του νερού στην υγρή και στερεή κατάσταση. Το νερό ως διαλύτης: ενυδάτωση ιοντικών υλικών.

Λέξεις Κλειδιά: οργανικοί διαλύτες, διάγραμμα Teas, δεσμοί υδρογόνου, νερό.