Λιπαρές Ύλες

Η γλυκερίνη και οι εστέρες της. Λιπαρές ύλες: τριγλυκερίδια ή τριεστέρες γλυκερίνης. Κορεσμένες και ακόρεστες λιπαρές ύλες. Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια. Είδη φυτικών λιπαρών υλών. Ακορεστότητα και αριθμός ιωδίου. Φυσικές ιδιότητες ελαίων: σημείο τήξης, πυκνότητα, δείκτης διάθλασης, ιξώδες. Φυσικοχημικές ιδιότητες:  διαλυτότητα. Χημικές ιδιότητες: υδρολυτική διάσπαση και βαθμός οξύτητας, μετεστεροποίηση και σαπωνοποίηση

Τερπενικά μόρια. Ισοπρένιο και καουτσούκ. Μονοτερπενικές ρητίνες. Διτερπενικές ρητίνες: ρητίνες κωνοφόρων, κυπαρισσίδων και αρωκαρίδων. Τριτερπενικές ρητίνες: δάμμαρη και μαστίχα. Ζωικής προέλευσης ρητίνες: γομαλάκα. Ορυκτές (απολιθωμένες) ρητίνες: ήλεκτρο και κοπάλια.

 

Λέξεις Κλειδιά: Εστέρες, τριγλυκερίδια, «ξήρανση» λαδιών, πολυμερισμός, οξείδωση, ελεύθερα λιπαρά οξέα, βαθμός οξύτητας, τερπενικές ρητίνες, ισοπρένιο, μονοτερπενικές ρητίνες, διτερπενικές ρητίνες, κολοφώνιο, τριτερπενικές ρητίνες, δάμμαρη, μαστίχα, γομαλάκα,  ήλεκτρο, κοπάλια.