Πολυμερή και συνθετικές ρητίνες (Μέρος 2ο)

 

Μεγέθη μακρομορίων και βαθμός πολυμερισμού. Μέσο κατ’ αριθμό ()και μέσο κατά βάρος () μοριακό βάρος.  Θερμικές μεταβάσεις διαφόρων τύπων πολυμερών. Τήξη και υαλώδης μετάβαση. Η σημασία της θερμοκρασίας υαλώδους μετάβασης (Tg). Διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μακρομόρια, βαθμός πολυμερισμού, μέσο μοριακό βάρος, θερμικές μεταβάσεις, υαλώδης μετάβαση, θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης (Tg), ημικρυσταλλικά πολυμερή, θερμοκρασία τήξης (Tm), διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης.