Αναπνευστικό σύστημα

Αναλυτική περιγραφή της μικροσκοπικής δομής των οργάνων που απαρτίζουν το αναπνευστικό σύστημα σε σχέση με τη λειτουργία τους.

 

Λέξεις Κλειδιά

Αναπνευστικό επιθήλιο, πνευμονικό παρέγχυμα, βρογχιόλιο