8. Ενισχυτής αντιστάθμισης χρόνου κέρδους

Η παρούσα άσκηση πραγματεύεται ένα βασικό κύκλωμα των συσκευών υπερηχογραφίας, κύκλωμα ενίσχυσης αντιστάθμισης χρόνου κέρδους  (Time Gain Compensation - TGC). Πρόκειται για μία ενισχυτική διάταξη που το κέρδος της μεταβάλλεται με το χρόνο. Σκοπός της είναι να αντισταθμίσει την εξασθένιση που υφίστανται τα ανακλώμενα κύματα από μεγάλο βάθος τα οποία φθάνουν με καθυστέρηση. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιείται το ολοκληρωμένο AD603. Στην αρχή μελετώνται τα βασικά χαρακτηριστικά του AD603 και στη συνέχεια κατασκευάζεται ένα πρακτικό κύκλωμα χρονικά μεταβλητού κέρδους.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον τρόπο λειτουργία των κυκλωμάτων ενίσχυσης αντιστάθμισης χρόνου κέρδους.

Λέξεις Κλειδιά

Υπέρηχος, αντιστάθμιση χρόνου κέρδους, AD603.