9. Σταθεροποιητές τάσης - Μικροελεγκτές

Στην άσκηση αυτή μελετώνται η λειτουργία ενός σταθεροποιητή τάσης και ενός μικροελεγκτή. Συγκεκριμένα, αρχικά εξετάζεται η λειτουργία του σταθεροποιητή τάσης LM7805 και στη συνέχεια δημιουργείται ένα κύκλωμα ελέγχου θερμοκρασίας με χρήση του μικροελεγκτή ATmega328P.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι να κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας ενός μικροελεγκτή.

Λέξεις Κλειδιά

Σταθεροποιητής τάσης, LM7805, μικροελεγκτής, ATmega328P.