10. Θυρίστορ

Στην παρούσα άσκηση εξετάζεται πρακτικά η λειτουργία ενός θυρίστορ τύπου SCR και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελεγχόμενη ανόρθωση.  Επίσης μελετάται η λειτουργία μίας τριόδου εναλλασσόμενου ρεύματος.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι να κατανοηθεί η λειτουργία ενός θυρίστορ.

Λέξεις Κλειδιά

SCR, TRIAC.