1. Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες

Η εισαγωγή περιλαμβάνει μια αποτύπωση της εικόνας που η κοινωνία έχει για τις αρχειακές υπηρεσίες και τον ρόλο τους στη σύγχρονη εποχή. Εξετάζει την καθοριστική επίδραση της νέας τεχνολογίας στην διαχείριση αλλά και την παραγωγή των αρχείων και την ανάδειξη της αρχειονομίας ως αυτόνομης επιστήμης της πληροφόρησης. Στο κεφάλαιο αποσαφηνίζονται βασικές έννοιες όπως αυτές του αρχείου (κυρίως αυτής που το ορίζει ως σύνολο τεκμηρίων) του αρχειονόμου και της αρχειονομίας ως της επιστήμης που διαχειρίζεται τα αρχειακά τεκμήρια από τη δημιουργία τους έως την διηνεκή φύλαξή τους.

Στόχοι Ενότητας

Να διασαφηνιστεί τι είναι αρχείο, πως δημιουργείται και ποιες είναι οι χρήσεις του. Επίσης να εξεταστεί το αντικείμενο της αρχειονομίας και ο ρόλος του αρχειονόμου.

Βιβλιογραφία

  • Μπάγιας, Ανδρέας. Αρχειονομία: Βασικές έννοιες και αρχές. Αθήνα: Κριτική, 1998.
  • Ellis Judith (ed.), Η διαχείριση των Αρχείων, μετ. Ζωή Οικονόμου, Αθήνα: Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία και Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός, 2000.
  • Γιαννακόπουλος, Γ. (επιμ.) 90 χρόνια Γενικά Αρχεία του Κράτους: Κατάλογος έκθεσης= General State Archives 90th anniversary: Exhibition Catalogue. Αθήνα: Γ.Α.Κ., 2004.

Λέξεις Κλειδιά

Αρχείο, Αρχειονομία, Αρχειονόμος, Χρήσεις αρχείου