3. Αρχειακός Δεσμός

Παρουσιάζονται γενικές έννοιες που αποσαφηνίζουν την βασικότερη αρχή της αρχειονομίας, αυτή του "αρχειακού δεσμού" που διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα (τα οποία, σύμφωνα με άλλη απόδοση στα ελληνικά, αντιστοιχούν στην "αρχή της προέλευσης" και την "αρχή της αρχικής τάξης"). Διευκρινίζεται η έννοια του αρχειακού συνόλου (αρχειακής μονάδας) σε αντιδιαστολή με την έννοια της «συλλογής».

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση της αρχής του Αρχειακού δεσμού και των εννοιών του αρχειακού συνόλου και της αρχειακής συλλογής.

Βιβλιογραφία

  • Μπάγιας, Ανδρέας. Αρχειονομία: Βασικές έννοιες και αρχές. Αθήνα: Κριτική, 1998.
  • Ellis Judith (ed.), Η διαχείριση των Αρχείων, μετ. Ζωή Οικονόμου, Αθήνα: Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία και Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός, 2000.
  • Μπάγιας Ανδρέας, Εγχειρίδιο Αρχειονομίας. Η επεξεργασία ενός ιστορικού αρχείου, Αθήνα: Κριτική, 1991.

Λέξεις Κλειδιά

Αρχειακός δεσμός, Αρχειακό σύνολο, Αρχειακή συλλογή