7. Διοικητικές μεταβολές και μεταφορές τεκμηρίων

 Εξετάζεται  η δυσκολία στη διάκριση των αρχειακών συνόλων που προέρχεται από το γεγονός πως οι οργανισμοί-παραγωγοί δεν παραμένουν αμετάβλητοι στο χρόνο και τα όρια τους συνεχώς μετακινούνται. Παρόλα αυτά τα τεκμήρια θα πρέπει να οργανωθούν με βάση την προέλευση τους (αρχειακός δεσμός).   Παρατίθενται παραδείγματα αλλαγών σε οργανισμούς και εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης του αρχειακού υλικού κατά περίπτωση.

Στόχοι Ενότητας

Να διευκρινιστούν οι όροι «ανοικτό» και «κλειστό» αρχειακό σύνολο με παραδείγματα αλλαγών  (σε ονομασία, αρμοδιότητες κ.τ.λ.) οργανισμών – παραγωγών αρχειακού υλικού.

Βιβλιογραφία

  • Μπάγιας, Ανδρέας, Αρχειονομία: Βασικές έννοιες και αρχές. Αθήνα: Κριτική, 1998.

Λέξεις Κλειδιά

 Ανοικτό αρχειακό σύνολο, Κλειστό αρχειακό σύνολο