10. Αρχειακές εργασίες (μέρος 1ο). Πρόσκτηση

Συνοπτική παρουσίαση των εργασιών και της αλληλουχίας με την οποία εκτελούνται για την επεξεργασία του αρχειακού υλικού. Παρουσίαση της εργασίας της πρόσκτησης και της σημασίας διαμόρφωσης εθνικής πολιτικής προσκτήσεων

Στόχοι Ενότητας

Εξοικείωση με την αρχειακή εργασία της Πρόσκτησης

Βιβλιογραφία

  • Καραπιδάκης Νίκος – Βακαλοπούλου Μαρία, Αρχειονομία. Η πρακτική των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Αθήνα, 2012.
  • Μπάγιας, Ανδρέας, Αρχειονομία: Βασικές έννοιες και αρχές. Αθήνα: Κριτική, 1998.
  • Μπάγιας Ανδρέας, Εγχειρίδιο Αρχειονομίας. Η επεξεργασία ενός ιστορικού αρχείου, Αθήνα: Κριτική, 1991.

Λέξεις Κλειδιά

Αρχειακές εργασίες, Αρχεία – Πρόσκτηση