11. Αρχειακές εργασίες (μέρος 2ο). Ταξινόμηση, Περιγραφή

Περιγραφή των βασικών αρχειακών εργασιών της Ταξινόμησης και της Περιγραφής, Εξήγηση της ιεραρχικής ταξινομικής δομής των αρχείων όπως και των πεδίων του Διεθνούς Προτύπου Αρχειακής Περιγραφής (ISAD-G).

Στόχοι Ενότητας

Εξοικείωση με τις αρχειακές εργασίες της Ταξινόμησης και της Περιγραφής.

Βιβλιογραφία

  • Καραπιδάκης Νίκος – Βακαλοπούλου Μαρία, Αρχειονομία. Η πρακτική των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Αθήνα, 2012.
  • Μπάγιας, Ανδρέας, Αρχειονομία: Βασικές έννοιες και αρχές. Αθήνα: Κριτική, 1998.
  • Μπάγιας Ανδρέας, Εγχειρίδιο Αρχειονομίας. Η επεξεργασία ενός ιστορικού αρχείου, Αθήνα: Κριτική, 1991.

Λέξεις Κλειδιά

Αρχεία - Ταξινόμηση, Αρχεία - Περιγραφή