12. Αρχειακές εργασίες (μέρος 3ο). Ευρετηρίαση, Αξιολόγηση, Συντήρηση, Προβολή και χρήση αρχείων.

Περιγραφή των αρχειακών εργασιών της Αξιολόγησης, Συντήρησης, Προβολής και χρήσης των αρχείων.

Στόχοι Ενότητας

Εξοικείωση με τις αρχειακές εργασίες της Ευρετηρίασης, Αξιολόγησης, Συντήρησης και Προβολής και χρήσης αρχείων.

Βιβλιογραφία

  • Καραπιδάκης Νίκος – Βακαλοπούλου Μαρία, Αρχειονομία. Η πρακτική των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Αθήνα, 2012.
  • Μπάγιας, Ανδρέας, Αρχειονομία: Βασικές έννοιες και αρχές. Αθήνα: Κριτική, 1998.
  • Μπάγιας Ανδρέας, Εγχειρίδιο Αρχειονομίας. Η επεξεργασία ενός ιστορικού αρχείου, Αθήνα: Κριτική, 1991.

Λέξεις Κλειδιά

Αρχεία - Ευρετηρίαση, Αρχεία - Αξιολόγηση, Αρχεία - Συντήρηση, Αρχεία - Προβολή και χρήση