13. Αρχειακό Σύστημα

Στο κεφάλαιο εξετάζεται η πολιτική που ασκείται στο χώρο των αρχείων και διαμορφώνει το "εθνικό αρχειακό σύστημα", το σύνολο δηλαδή των μέσων που διαθέτει μια χώρα προκειμένου να συγκροτήσει, να διαφυλάξει, να επεξεργαστεί και να προβάλει το αρχειακό υλικό της. Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την αρχειακή ιδιαιτερότητα κάθε χώρας, όπως και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ένα εθνικό αρχειακό σύστημα (υποδομή, θεσμικό πλαίσιο, εφαρμοσμένη αρχειονομία, αρχειακή επιστήμη). Επισημαίνονται οι διαφορές στη φιλοσοφία και την πρακτική μεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχειακών συστημάτων και αναδεικνύεται ο κεντρικός ρόλος της εθνικής αρχειακής υπηρεσίας.

Στόχοι Ενότητας

Η κατανόηση της δομής και των χαρακτηριστικών του Εθνικού Αρχειακού Συστήματος και η πληροφόρηση για την ιστορία και τη λειτουργία της ελληνικής εθνικής αρχειακής υπηρεσίας.

Βιβλιογραφία

  • Γιαννακόπουλος, Γιώργος (επιμ.) 90 χρόνια Γενικά Αρχεία του Κράτους: Κατάλογος έκθεσης= General State Archives 90th anniversary: Exhibition Catalogue. Αθήνα: Γ.Α.Κ., 2004.
  • Γιαννακόπουλος Γιώργος, Μπάγιας Ανδρέας, «Όψεις και προοπτικές του ελληνικού αρχειακού συστήματος. Προβληματισμοί και προτάσεις για τη διαμόρφωση εθνικής αρχειακής πολιτικής», Αρχειακός Δεσμός 1 (2004) σ.11 - 65.
  • Γιαννακόπουλος Γιώργος, «Το νέο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους», Αρχειακά Νέα, τχ. 22 (Ιούλιος 2004), σ. 82-84.
  • Μπάγιας, Ανδρέας, Αρχειονομία: Βασικές έννοιες και αρχές. Αθήνα: Κριτική, 1998.

Λέξεις Κλειδιά

Εθνικό Αρχειακό Σύστημα, Αρχειακή υπηρεσία, Γενικά Αρχεία του Κράτους