5. Ελεγχος λυγισμού με βάση το πρότυπο UR S11

Εξετάζεται το πρόβλημα του λυγισμού των δομικών στοιχείων του πλοίου μέσα από το πρίσμα του προτύπου IACS Unified Requirement S11, το οποίο χρησιμοποιείται από τους Νηογνώμονες  για τον έλεγχο της επάρκειας των ναυπηγικών κατασκευών σε λυγισμό.

Στόχοι Ενότητας

Μετά το πέρας της ενότητας ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να ελέγχει τη συμμόρφωση ναυπηγικών κατασκευών με το πρότυπο IACS UR S11.

Λέξεις Κλειδιά

S11, Αντοχή σε λυγισμό