6. Κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων χωρίς ενισχυτικά

Αντικείμενο της ενότητας αποτελεί η μελέτη της κάμψης ορθογωνικών ελασμάτων που δεν φέρουν ενισχύσεις. Γίνεται περιγραφή της αντίστοιχης διαφορικής εξίσωσης και παρουσιάζεται η λύση της σε διαγραμματική μορφή.

Στόχοι Ενότητας

Μετά το πέρας της ενότητας ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να υπολογίζει τις μέγιστες τάσεις και παραμορφώσεις που αναπτύσσονται σε ορθογωνικό έλασμα λόγω της άσκησης ομοιόμορφα κατανεμημένου φορτίου, για διάφορες περιπτώσεις στήριξης του ελάσματος.

Λέξεις Κλειδιά

Κάμψη ελάσματος, μέγιστο βέλος κάμψης