7. Κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων με ενισχυτικά

Στην παρούσα ενότητα, με χρήση θεωρίας των ορθοτροπικών πλακών (Schade, H.A., (1941), “Design Curves for Cross-Stiffened Plating”, Trans. SNAME, Vol.49, pp.154-182) επιλύεται το πρόβλημα της κάμψης ορθογωνικών πλακών που φέρουν ενισχύσεις.

Στόχοι Ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας ο σπουδαστής θα είναι σε θέση με χρήση των διαγραμμάτων του Schade να υπολογίζει τις μέγιστες καμπτικές τάσεις και παραμορφώσεις σε ορθογωνικές πλάκες με ενισχυτικά, λόγω της άσκησης ομοιόμορφα κατανεμημένου φορτίου.

Λέξεις Κλειδιά

Κάμψη ενισχυμένων πλακών, μέγιστη τάση, μέγιστο βέλος κάμψης