8. Κάμψη συνθέτων δοκών

Στα πλαίσια αυτής της ενότητας εξετάζεται η κάμψη δοκών που αποτελούνται από διαφορετικά υλικά (σύνθετες δοκοί) και υπολογίζεται η κατανομή των αντιστοίχων ορθών τάσεων λόγω κάμψης και των παραμορφώσεων, με χρήση της μεθόδου της ισοδύναμης επιφάνειας (Equivalent Area Method).

Στόχοι Ενότητας

Να μάθει ο σπουδαστής να υπολογίζει την κατανομή των ορθών τάσεων και των παραμορφώσεων στην περίπτωση της κάμψης σύνθετων δοκών.

Λέξεις Κλειδιά

Σύνθετη δοκός, κατανομή τάσεων, κατανομή παραμορφώσεων