9. Ελαστοπλαστική κάμψη δοκών

Η ενότητα αυτή αποτελεί μια εισαγωγή στην πλαστική ανάλυση. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια αυτής της ενότητας γίνεται εισαγωγή στην ελαστοπλαστική κάμψη των δοκών, όπου το υλικό θεωρείται ελαστικό-απολύτως πλαστικό.

Στόχοι Ενότητας

Να αποκτήσει ο σπουδαστής μια πρώτη εικόνα για τη συμπεριφορά των δοκών πέρα από το όριο διαρροής.

Λέξεις Κλειδιά

Πλαστική ροπή αντίστασης, Συντελεστής Μορφής, Πλαστική κάμψη