9. Φθορά υφασμάτινων αντικειμένων : Χημικοί και Φυσικοί-μηχανικοί παράγοντες φθοράς

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι παράγοντες φθοράς των ινών και υφασμάτινων αντικειμένων. Αρχικά αναλύονται οι χημικοί παράγοντες και συγκεκριμένα οι μηχανισμοί οξείδωσης, υδρόλυσης και σχηματισμού διασταυρούμενων δεσμών στα πολυμερή συστήματα των κυτταρινικών , πρωτεϊνικών και τεχνητών ινών και τα αποτελέσματα της δράσης τους στις ίνες και τα υφασμάτινα αντικείμενα.

Στη συνέχεια περιγράφονται οι φυσικοί-μηχανικοί παράγοντες φθοράς. Αναλύονται η επίδραση της υγρασίας και των διαφόρων μηχανικών δυνάμεων στις ίνες και τα υφάσματα. Δίνονται παραδείγματα τις φθοράς που υφίστανται οι ίνες και τα υφάσματα υπό την επίδραση ενδογενών παραγόντων, λόγω χρήσης και λανθασμένου χειρισμού, αλλά και λόγω ακατάλληλων συνθηκών έκθεσης και αποθήκευσης.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τους μηχανισμούς διάβρωσης των ινών και υφασμάτινων αντικειμένων υπό την επίδραση των χημικών και φυσικών- μηχανικών παραγόντων φθοράς, ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν την δράση τους και τα αποτελέσματά τους στα αντικείμενα που συντηρούν.

Λέξεις Κλειδιά

Χημικοί, φυσικοί και μηχανικοί παράγοντες φθοράς, οξείδωση, φωτο-οξείδωση, υδρόλυση, διασταυρούμενοι δεσμοί, επίδραση υγρασίας, ενδογενής εξασθένηση, λανθασμένος χειρισμός,  δραστικές επεμβάσεις συντήρησης.