11. Καθαρισμός υφασμάτινων αντικειμένων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αρχικά τα είδη των ρύπων και τα αποτελέσματα της παρουσίας τους στα υφασμάτινα αντικείμενα και τις ίνες και στη συνέχεια οι μέθοδοι και τα στάδια  καθαρισμού των υφασμάτινων αντικειμένων: επιφανειακός, υγρός και χημικός. Αναλύονται οι τρόποι εφαρμογής τους και τα υλικά που χρησιμοποιούνται ανάλογα με τους ρύπους που υπάρχουν στα υφασμάτινα αντικείμενα. Αναλύεται επίσης η χρήση των ενζύμων. Τέλος περιγράφεται η διαδικασία της εφύγρανσης των υφασμάτινων αντικειμένων.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές α) τα είδη των ρύπων και την δράσης τους στις ίνες τα νήματα και τα αντικείμενα, β) τα είδη καθαρισμού που εφαρμόζονται στα υφασμάτινα αντικείμενα, ανάλογα με το είδος των ρύπων που υπάρχουν σε αυτά και τη διαδικασία εφαρμογής τους καθώς και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση, ώστε να μπορούν να τους εφαρμόσουν στα αντικείμενα που συντηρούν, και γ) να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες εφύγρανσης και να μπορούν να τις εφαρμόσουν στα υφασμάτινα αντικείμενα.

Λέξεις Κλειδιά

Ρύπο, επιφανειακός, υγρός και χημικός καθαρισμός, ένζυμα, εφύγρανση, σχηματοποίηση.