Θεωρία σκέδασης

Θεωρία σκέδασης απορρόφησης στο εσωτερικό των χρωματικών στρωμάτων, θεωρία Rayleight, θεωρία Kubelka Munk, συντελεστές σκέδασης-  απορρόφησης, διεισδυτική ικανότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας, διαφάνεια-ικανότητα επικάλυψης χρωματικών στρωμάτων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η γνωριμία με το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η χρήση της υπέρυθρης ακτινοβολίας στη διαγνωστική των έργων τέχνης και ειδικότερα με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαφάνεια των χρωματικών στρωμάτων.

 

 Λέξεις Κλειδιά

Σκέδαση, απορρόφηση, θεωρία Rayleight, θεωρία Kubelka Munk, ανακλαστική ικανότητα χρωματικών στρωμάτων, υπέρυθρη ακτινοβολία

5. Θεωρία Σκέδασης
5. Θεωρία σκέδασης

Θεωρία σκέδασης απορρόφησης στο εσωτερικό των χρωματικών στρωμάτων, θεωρία Rayleight, θεωρία Kubelka Munk, συντελεστές σκέδασης- απορρόφησης, διεισδυτική ικανότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας, διαφάνεια-ικανότητα επικάλυψης χρωματικών στρωμάτων.