Πολυμερή και συνθετικές ρητίνες (Μέρος 1ο)

 

Φυσικά και συνθετικά πολυμερή. Τα βιομηχανικά πολυμερή στην υπηρεσία της συντήρησης. Συνθετικές ρητίνες. Σύνθεση και δομή των πολυμερών. Πολυμερισμός προσθήκης. Γραμμικά, διακλαδιζόμενα, διασταυρούμενα και δικτυωμένα πολυμερή. Πολυαιθυλένιο υψηλής και χαμηλής πυκνότητας. Στερεοϊσομέρεια γραμμικών πολυμερών. Πολυμερισμός συμπύκνωσης. Ναίλον.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μακρομόρια, μονομερές, πολυμερές, γραμμικά πολυμερή, διακλαδιζόμενα πολυμερή, διασταυρωμένα πολυμερή, τρισδιάστατες δομές, πολυμερισμός προσθήκης, πολυμερισμός συμπύκνωσης, πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, πολυπροπυλένιο, νάιλον.